POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CLAMODI.COM

Wersja obowiązująca od 07.12.2022 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa ogólne warunki oraz zasady postępowania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego CLAMODI.COM prowadzonego przez CLAMODI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ( CLAMODI P.S.A. ) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000985364, wysokość kapitału akcyjnego 1 000,00 zł, NIP 5273013122, REGON 0000985364.

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego CLAMODI.COM jest CLAMODI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ( CLAMODI P.S.A. ) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, NIP 5273013122, REGON 0000985364.

Dane osobowe zbierane przez CLAMODI P.S.A. pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego CLAMODI.COM są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator dochowuje szczególnej staranności w kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania pozyskanych danych osobowych.

I Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. CLAMODI P.S.A. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową przez te osoby we własnym imieniu oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność do czynności prawnych, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Podstawa zbierania Danych osobowych:

a) Rejestracji konta w Sklepie Internetowym (cel - utworzenie indywidualnego konta i zarządzanie kontem).

Podstawa prawna: Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym (cel - wykonanie umowy sprzedaży). 

Podstawa prawna: Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) Subskrypcja biuletynu informacyjnego (Newsletter) (cel - wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: Zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) Korzystanie z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym (cel - wykonanie umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) Korzystanie z usługi zamieść opinię, (cel - wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym – niezbędne Dane osobowe:

a) Adres E-mail;

b) Imię i Nazwisko;

4. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym - Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Istnieje możliwość zmiany hasła, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w punkcie V Polityki Prywatności.

5. Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym – niezbędne Dane osobowe:

a) Adres E-mail;

b) Imię i Nazwisko;

c) Adres:

- Ulica, numer domu / numer mieszkania

- Miejscowość

- Kod pocztowy

- Kraj (państwo)

- Numer telefonu

6. Usługa Newsletter – niezbędne Dane osobowe:

a)Adres E-mail.

7. Usługa formularza kontaktowego – niezbędne Dane osobowe:

a) Adres E-mail;

b) Imię i Nazwisko;

c) Numer telefonu.

8. Usługa dodania opinii na temat produktu – niezbędne Dane osobowe:

a) Imię i Nazwisko;

9. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego CLAMODI.COM mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

10. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego CLAMODI.COM mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym CLAMODI.COM. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawie funkcjonalności tych usług.

11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

12. Przekazanie danych osobowych do CLAMODI P.S.A. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego CLAMODI.COM, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, a przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

II Udostępniane, powierzanie oraz czas przechowywania Danych osobowych przez CLAMODI P.S.A.

1. Dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta CLAMODI P.S.A. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom CLAMODI P.S.A. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. CLAMODI P.S.A. korzysta z dostawców przetwarzających dane osobowe wyłącznie na zlecenie CLAMODI P.S.A. - m.in. dostawcy świadczący usługi hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, usługi księgowe;

b) Administratorzy. CLAMODI P.S.A. korzysta z dostawców niedziałających wyłącznie na zlecenie i ustalających we własnym zakresie cele i sposoby wykorzystania Danych osobowych – Podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Przechowywanie Danych osobowych:

a) W przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie Danych osobowych - Dane osobowe przetwarzane są przez CLAMODI P.S.A. do momentu odwołania zgody, a po odwołaniu przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić CLAMODI P.S.A. i jakie mogą być podnoszone wobec CLAMODI P.S.A. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez CLAMODI P.S.A. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowy CLAMODI.COM, dane osobowe mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Klienta, innym podmiotom odpowiadającym za dostawę zamówionych towarów:

a) Firmie kurierskiej;

b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system IMOJE, jego Dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

7. W przypadku dokonania przez Klienta subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail CLAMODI P.S.A. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

8. W przypadku żądania przez uprawnione organy Administracji Państwowej CLAMODI P.S.A. udostępnia Dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III Mechanizmy cookies, adresy IP

1. Sklep Internetowy CLAMODI.COM używa niewielkich plików - cookies. Pliki cookies zapisywane są przez CLAMODI P.S.A. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez CLAMODI.COM produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy CLAMODI.COM. Dają również możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym CLAMODI.COM.

2. CLAMODI P.S.A. wykorzystuje kilka typów plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

c) Cookies podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielami stron internetowych (wyszukiwania lub map zamieszczanych na stronach). Ten rodzaj cookies pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (m.in. poprzez zliczanie, ilości osób, które kliknęły w daną reklamę i przeszły na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z cookies istnieje możliwość stworzenia tzw. ogólnych profili użytkowników, poprzez które zobaczą oni reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań. W ramach działalności CLAMODI P.S.A. korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które stosują pliki cookies (ang. third parties cookies):

- Google AdWords https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/ads

- Google Analytics https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/ads

- Facebook https://www.facebook.com/about/privacy

Szczegółowe informacje na temat plików cookies, znajdują się w politykach prywatności wyżej wymienionych podmiotów.

3. CLAMODI P.S.A. wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym CLAMODI.COM (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. CLAMODI P.S.A. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) Działań skierowanych na popularyzację Sklepu Internetowego CLAMODI.COM za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego CLAMODI.COM. Nie ma możliwości przedostania się do komputerów Klientów wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies w przeglądarkach swoich komputerów. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies w przeglądarkach swoich komputerów przez Klientów, korzystanie ze Sklepu Internetowego CLAMODI.COM nadal będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

6. Przeglądarki Internetowe w których można dokonać zmian ustawień w zakresie stosowania plików cookies:

- Chrome;

- Microsoft EDGE;

- Internet Explorer;

- Mozilla Firefox;

- Opera

- Safari;

7. CLAMODI P.S.A. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP - numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy CLAMODI.COM przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu i jest przydzielany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez CLAMODI P.S.A. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (określenie regionów odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego CLAMODI.COM, a także w działaniach dla bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści.

8. Sklep Internetowy CLAMODI.COM zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. CLAMODI P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

IV Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił CLAMODI P.S.A.

b) Wycofanie zgody jest skuteczne od momentu wycofania zgody.

c) Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Danych osobowych przez CLAMODI P.S.A. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Wycofanie zgody nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem CLAMODI P.S.A.. może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją), w tym profilowania, jeżeli CLAMODI P.S.A. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług CLAMODI P.S.A. prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego CLAMODI.COM, ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego CLAMODI.COM oraz badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i CLAMODI P.S.A.. nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

- wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

-. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu CLAMODI P.S.A.. podlega;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, CLAMODI P.S.A. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega CLAMODI P.S.A. Dotyczy to Danych osobowych zachowywanych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług CLAMODI P.S.A. obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, numer zamówienia, adres e-mail - dane zachowywane dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych osobowych objętych żądaniem. CLAMODI P.S.A. nie będzie również wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Danych osobowych w przypadku:

- Kwestionowania prawidłowości swoich Danych osobowych – CLAMODI P.S.A. ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, jednakże na czas nie dłuższy niż 7 dni;

- Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,

c. Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one niezbęedne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

d. Wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego Danych osobowych – CLAMODI P.S.A. ograniczy ich wykorzystanie Danych osobowych na czas potrzebny do weryfikacji, czy przez wzgląd na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

- uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców Danych osobowych, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania Danych osobowych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle Danych osobowych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem Danych osobowych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich Danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania Danych osobowych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego Danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego Dane osobowe dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z punktem VI Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia Danych osobowych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje Dane osobowe, dostarczone Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by Dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle Dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu elektronicznego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, CLAMODI P.S.A. spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – CLAMODI P.S.A. nie będzie mieć możliwości spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełni je w ciągu kolejnych 60 dni informując Klienta uprzednio w terminie 30 dni od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient ma możliwość zgłaszania Administratorowi skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzana jego Danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od CLAMODI P.S.A. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie VI Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony Danych osobowych lub innych praw wynikających z RODO.

V Zarządzanie bezpieczeństwem - hasła

1. CLAMODI P.S.A. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania Danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym CLAMODI.COM. CLAMODI P.S.A. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym CLAMODI.COM utracił hasło dostępu, Sklep Internetowy CLAMODI.COM umożliwia wygenerowanie nowego hasła. CLAMODI P.S.A. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło przechowywane jest w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Wygenerowanie nowego hasła możliwe jest po podaniu adresu e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym CLAMODI.COM. Klient otrzyma wiadomość e-mail, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta, zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza umożliwiającego ustalenie nowego hasła.

3. CLAMODI P.S.A. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

VI Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym CLAMODI P.S.A. poinformuje Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Adres do korespondencji w związku z Polityką Prywatności: sklep@clamodi.com.

Inspektor Ochrony Danych: sklep@clamodi.com.