REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wersja obowiązująca od 07.12.2022 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez CLAMODI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ( CLAMODI P.S.A. ) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000985364, wysokość kapitału akcyjnego 1 000,00 zł, NIP 5273013122, REGON 0000985364.

 
Adres do korespondencji

CLAMODI P.S.A.

ul. Młynarska 42/115

01-171 Warszawa

Adres zwrotów

CLAMODI P.S.A.

Kawęczyn B 7

96-115 Nowy Kawęczyn

Numer konta bankowego sklepu internetowego

15 1050 1461 1000 0090 3281 4353

DEFINICJE:

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sklep - serwis internetowy prowadzony przez CLAMODI P.S.A. dostępny pod domeną www.clamodi.com, która umożliwia klientom zapoznanie się z informacjami handlowymi oraz zawieranie z CLAMODI P.S.A. umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie CLAMODI P.S.A., na podstawie złożonych przez klienta zamówień.

Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek od towarów i usług VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej.

Towar - produkt sprzedawany przez CLAMODI P.S.A. za pośrednictwem sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej sklepu. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży, jest chwila złożenia zamówienia.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dn. 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

Sprzedawca - oznacza CLAMODI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ( CLAMODI P.S.A. ) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, NIP 5273013122, REGON 0000985364

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacje handlowe - informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Materiały - wszelkie treści zamieszczane przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawcą w zakresie dokonywania dostawy towarów do klienta.

Moje konto - podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony www, Klient ma możliwość w szczególności: składania Zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez CLAMODI P.S.A. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta pozwalającym na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną o prowadzenie Konta Klienta;

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wiążący się z zwarciem Umowy o świadczenie usług, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła w poufności. clamodi.com udostępnia klientowi wielokrotną możliwość zmiany hasła.

Wirtualny koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, dodatkowe informacje. Wirtualny koszyk jest także dostępny dla niezarejestrowanych użytkowników.

Newsletter - Usługa Elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Promocje - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez CLAMODI P.S.A. w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np.: obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Reklamacja - tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rodo - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego (Sklepu), zgodnie z Umową o świadczenie usług. W zakresie, w jakim Usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.clamodi.com jak również dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta kwoty za zakupione towary, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady umieszczania przez Klientów Materiałów w Sklepie.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

4. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, a także bez rejestracji.

5. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.clamodi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer typu desktop lub laptop, smartfon lub tablet, wymagany dostęp do Internetu.

7.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

8. CLAMODI P.S.A., w ramach świadczenia usług objętych treścią niniejszego Regulaminu, może wysyłać do Klientów, którzy przeglądali asortyment Sklepu jako zalogowany Klient, informacje o porzuconym koszyku (jeżeli Klient dodał coś do koszyka). Informacja taka będzie miała na celu umożliwienie Klientowi zrealizowanie danego zamówienia, bez konieczności powtarzania etapów, które Klient już zrealizował.

9.Sklep internetowy stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. 

10. Klient może skontaktować się ze Sklepem Internetowym. poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: www.clamodi/kontakt, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@clamodi.com, telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 509 169 000, za pośrednictwem kanałów social media Facebook, Instagram. Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”.

II. REJESTRACJA I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, zaakceptować Regulamin, przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym „Zarejestruj się”. Podczas Rejestracji Konta Klient obowiązkowo ustala indywidualne Hasło.

3. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego potwierdza tym samym że:

- podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

- podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

- zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

4. W trakcie Rejestracji Konta Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego i akceptację regulaminu usługi Newsletter. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług elektronicznych i Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. .

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

- niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta

- korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy

- terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości 

7. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

8. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@clamodi.com lub w formie pisemnej na adres CLAMODI P.S.A. Kawęczyn B 7, 96-115 Nowy Kawęczyn.

9. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usługi powinna zawierać:

- dane Klienta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

- uzasadnienie reklamacji. 

10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje dotyczące Usługi zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że z przepisów prawa wynika inny obligatoryjny, krótszy termin.


 

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wyświetlić stronę internetową www.clamodi.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

2. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien zalogować się na Konto lub wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.

3. Zamówienie Towarów w Sklepie można składać przez 24h, przez 7 dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. Zamówienie może także nastąpić za pomocą formularza kontaktowego w godzinach pracy infolinii w godzinach pracy infolinii oraz za pomocą poczty elektronicznej sklep@clamodi.com

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów. 

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze Zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CLAMODI P.S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

10. W Sklepie, przy każdym Towarze, na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena tego Towaru.

11. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towar. Nie zawierają również kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez CLAMODI P.S.A. w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności

12. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.

13. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty za zakupiony Towar:

- za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego IMOJE , zgodnie z postanowieniami Regulaminu IMOJE; 

- przelewem na numer konta bankowego 15 1050 1461 1000 0090 3281 4353;

- przesyłka pobraniowa (płatna przy odbiorze przesyłki).

- płatności TWISTO

14. Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem: serwisu rozliczeniowego IMOJE oraz TWISTO - jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy – data wpływu środków pieniężnych na konto15 1050 1461 1000 0090 3281 4353, natomiast w przypadku pobrania w data dostarczenia towaru.

15. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem przypomnienia o płatności za pomocą wiadomości e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty co skutkuje anulacją zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Towarów, i co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.

16. W przypadku braku odbioru przez Klienta przesyłki z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, koszt ponownej przesyłki do Klienta ponosi w całości Klient.

17. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient dopuścił się podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, naruszył za pośrednictwem sklepu internetowego dobra osób trzecich, dopuścił się zachowań godzących w dobre imię Sprzedawcy.

18. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.


 

IV. PŁATNOŚCI I DOSTAWA


 

1. Sklep realizuje dostawę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw Europy. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich, Sklep nie przewiduje możliwości samodzielnego odbioru zakupionych towarów (odbioru osobistego).

3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

4. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry), Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru).

5. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do CLAMODI P.S.A. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru, zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem do Punktu zwrotu.

9. Sklep informuje, iż nie ma wpływu na czas dostarczenia i pracę firm kurierskich. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki Sklep prosi o kontakt z infolinią.

10. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

- płatność BLIKIEM, Szybkim przelew online lub kartą przy pomocy IMOJE

- płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem)

- usługa „Kup teraz, zapłać za 30 dni” świadczona przez TWISTO

11. Klient może skorzystać z zakupu Towarów przy pomocy usługi „Kup teraz, zapłać za 30 dni” świadczonej przez TWISTO. Usługa „Kup teraz, zapłać za 30 dni" umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Towar dopiero po jego otrzymaniu, w ciągu 30 dni od momentu złożenia zamówienia. Usługa „Kup teraz, zapłać za 30 dni" jest świadczona przez Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, w formie umowy zawieranej pomiędzy Klientem a TWISTO. Z tytułu świadczenia usługi „Kup teraz, zapłać za 30 dni" TWISTO pobiera opłatę wyłącznie w sytuacji, gdy Klient nie dokona na rzecz TWISTO zwrotu wartości zamówienia w terminie 30 dni od dokonania zakupu. Dodatkowe informacje o usłudze „Kup teraz, zapłać za 30 dni” dostępne są na stronie www.twisto.pl

12. Wybór przez Klienta metody płatności „Kup teraz, zapłać za 30 dni” jest równoznaczny z poleceniem przekazania przez Sklep Internetowy podanych w formularzu zamówienia danych do TWISTO, w celu zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem TWISTO, dostępnymna stronie www.twisto.pl

13. Skorzystanie z usługi „Kup teraz, zapłać za 30 dni” wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu TWISTO. CLAMODI P.S.A. oświadcza, że TWISTO jest całkowicie odrębnym podmiotem, niepowiązanym osobowo ani kapitałowo z CLAMODI P.S.A. Nad prawidłową realizacją umowy zawartą z Klientem czuwa TWISTO.

14. Sklep wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści na wskazany w zamówieniu prze klienta adres poczty elektronicznej.

15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wskazane przez klienta przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Klient, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż 1 produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Klienta co najmniej 1 produktu z danego zamówienia), Klientowi nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep Internetowy Clamodi w trakcie składania zamówienia, od którego Klient odstąpił. W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej), termin dla Sklepu Internetowego Clamodi dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep w trakcie składania zamówienia, od którego Klient odstąpił rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Sklep ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Klient. 

3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: CLAMODI P.S.A. Kawęczyn B 7 96-115 Nowy Kawęczyn , lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: sklep@clamodi.com. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: www.clamodi.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Klienta dokonującego płatności za zamówienie z odroczonym terminem płatności, przy udziale kredytodawcy, w szczególności korzystających z Usług elektronicznych i TWISTO, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy kredytu konsumenckiego udzielonego Klientowi w związku z Umową sprzedaży przez TWISTO lub inny podmiot udzielający kredytu konsumenckiego.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Zdanie poprzednie nie dotyczy Klientów dokonujących płatności odroczonej, przy udziale wybranego kredytodawcy w związku z Umową Sprzedaży, w szczególności TWISTO. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dodatkowo jeśli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odpowiada za przesyłki zwrotne.

6. W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany numer rachunku bankowego przez klienta podczas wykonywania zwrotu za pośrednictwem formularza w formie papierowej lub poprzez swoje konto klienta na stronie internetowej sklepu. 

8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Klienty niebędący konsumentem ma prawo do zwrotu jeśli jego zakupy nie dotyczą charakteru zawodowego.

11. Klient ma prawo korzystać z Towaru przed odstąpieniem od umowy tylko w taki sposób, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

12. W przypadku gdy Klient zwraca Towar z oznakami używania, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Sprzedawca może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Klienta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

13.W przypadku zwrotu obuwia - Klient zobowiązany jest do zwrotu w oryginalnym pudełku, w niezmienionym stanie. W trakcie przygotowania przesyłki zwrotnej - pudełko należy owinąć folią lub dodatkowo zabezpieczyć w taki sposób,aby nie naklejać bezpośrednio na pudełko listu przewozowego. Przy widocznych zmianach lub braku oryginalnego pudełka, wartość zwrotu zostanie obniżona o koszt pudełka tj. 28zł. 

14. Sklep internetowy Clamodi nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem lub odbiorem w punkcie (np. paczkomacie) i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

15. Prawo do zwrotu w Sklepie wygasa po upływie 365 dni od dnia złożenia zamówienia. 

VI. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towary bez wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku wadliwego towaru Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna

- żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

4. Reklamacje mogą zostać odrzucone jeżeli:

- na towarze znajdują się wyraźne oznaki użytkowania 

- znajdują się śladowe ilości kleju (w przypadku obuwia)

- naturalne zużywanie się obuwia (np. zelówek, fleków, wyściółki);

- uszkodzenia mechanicznego (obicia, otarcia, rozdarcia);

- uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania towaru;

- uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji. 

5. Sklep informuje jednak, iż wszystkie zgłoszenia reklamacyjne weryfikowane są w trybie indywidualnym, a powyższe powody odrzuceń reklamacji są jedynie przykładowymi. 

6. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru.

7. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny ( podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu)

- przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu)

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad ( podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu)

- żądać usunięcia wady ( podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu)

8. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez Sprzedawcę uzupełniony formularz na adres: CLAMODI P.S.A. Kawęczyn B 7, 96-115 Nowy Kawęczyn lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@clamodi.com przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe. 

9. Jeżeli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, (w przypadku Kupującego uprzywilejowanego - na koszt Sprzedawcy), na adres CLAMODI P.S.A. Kawęczyn B 7, 96-115 Nowy Kawęczyn.

10. Reklamowany Towar powinien być odebrany przez klienta, niezwłocznie po dostarczeniu na wskazany przez Klienta adres. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, Sprzedawca wezwie Klienta na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.

11. W przypadku doręczenia przez kuriera DPD, InPost, zniszczonej/naruszonej paczki, należy sporządzić stosowny protokół szkody. Należy spisać go w obecności kuriera w momencie doręczenia paczki. Druk protokołu szkody powinien posiadać kurier. Brak protokołu szkody może spowodować pozostawienie reklamacji bez rozpoznania, a tym samym brak ewentualnej wypłaty odszkodowania.

12. W przypadku odbioru zniszczonej/naruszonej paczki z Paczkomatu 24/7 należy natychmiast ponownie umieścić przesyłkę w skrytce paczkomatu pozostawiając ją do dyspozycji Operatora. Operator po wyjęciu przesyłki z paczkomatu i dostarczeniu jej na Oddział, dokonuje komisyjnego otwarcia przesyłki i sporządza stosowny protokół. Na tej podstawie stwierdzana jest zasadność reklamacji i w związku z tym podejmuje się dalsze czynności.

13. Sprzedawca oświadcza,że reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni.

14. Wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji dotyczące Konsumenta, dotyczą również Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.


 

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


 

1. Niniejsze postanowienia Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług elektronicznych lub jakąkolwiek umowę zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI


 

1. Zamieszczając treści w Sklepie internetowym oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 

2. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania:

- danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

- treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym;

- treści o charakterze niezgodnym z charakterem Sklepu internetowego (nie dotyczące Towarów oferowanych w Sklepie internetowym oraz jego funkcjonowania) 

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści które mogłyby w szczególności:

- naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

- zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

- posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

- pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

- naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 

4. W przypadku otrzymania powiadomienia o zamieszczaniu przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu w szczególności treści opisanych wyżej, Sprzedawca ma prawo do dokonania modyfikacji lub usunięcia treści. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Klient może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

3.Klient może skorzystać z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 

4. Klient może skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

X. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego jest CLAMODI P.S.A. ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na stronie internetowej sklepu Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w sklepie internetowym.

3. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą;

- na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

- zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy 

4. Klientowi przysługuje prawo żądania:

dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- usunięcia,

- ograniczenia przetwarzania,

- przeniesienia danych do innego administratora

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 

5. Klient ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

6. Sklep internetowy stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

7. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych zawarte na stronie internetowej www.clamodi.com

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez CLAMODI P.S.A. lub zakresu Towarów sprzedawanych przez CLAMODI P.S.A. konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania sklepu internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom sklepu internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania sklepu Internetowego.

W takim wypadku CLAMODI P.S.A. poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient może usunąć konto. Brak akceptacji zmienionego regulaminu nie oznacza żądania Klienta usunięcia danych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO.”)

2. Umowy z klientami zawierane są w języku polskim 

3. CLAMODI P.S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a CLAMODI P.S.A. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów Sprzedaży zawartych począwszy od dnia 7 grudnia 2022 r.

Regulamin

Aktualne regulaminy promocji: Promocja Kalendarz adwentowy 2023

Butik online

Butik online z odzieżą damską, który na zawsze odmieni oblicze Twojej szafy

Dla wielu kobiet posiadanie modnych ubrań i dodatków w garderobie to must have. Ciągłe śledzenie nowości w świecie modowym może być jednak dla wielu z nich męczące. Od teraz to już przeszłość! Dzięki butikowi internetowemu z odzieżą damską Clamodi już zawsze będziesz na bieżąco z aktualnymi trendami. Stworzysz niepowtarzalne stylizacje na co dzień i od święta. Sprawdź najnowszą kolekcję i dołącz do grona zadowolonych klientek naszego sklepu.